Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen en antwoorden over het Ondernemersfonds

Welkom op onze Q&A-pagina, waar we al uw vragen beantwoorden en duidelijkheid scheppen over het Ondernemersfonds. Stel gerust uw vragen, want transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Onze Q&A-pagina is ontworpen om u te voorzien van heldere informatie en om mogelijke onduidelijkheden weg te nemen.

Een ondernemersfonds is een fonds dat wordt beheerd door ondernemers gezamenlijk via een stichting. Vanuit dit fonds kunnen de ondernemers met elkaar investeringen doen in het gemeenschappelijk belang van bijvoorbeeld het buitengebied, een bedrijventerrein, het dorpscentrum, de wijkeconomie, de dorpskern of de hele gemeente.
De ondernemers brengen het geld zelf op via een kleine opslag op de ozb voor niet-woningen. Eigenaren en gebruikers van een zakelijk object investeren gezamenlijk € 60,- per € 100.000,- woz-waarde in 2024. In 2025 wordt dit € 70,- en vanaf 2026 € 80,- per ton WOZ-waarde. De bijdrage wordt verdeeld onder gebruiker (46%) en eigenaar (54%). Alle betalers van ozb niet-woningen betalen dus mee. Behalve bedrijven zijn dat bijvoorbeeld ook scholen, sportgebouwen, cultuurvastgoed en zorglocaties. U kunt zelf uw investering in het fonds berekenen aan de hand van de ozb aanslag met de daarin bepaalde WOZ-waarde. In de meeste gevallen is er sprake van één WOZ-waarde voor zowel gebruiker als eigenaar. Bij bedrijfswoningen wordt het ozb-gebruikers slechts betaald over de ‘niet-woning gedeelten’, de ozb-eigenaren geldt wel voor het hele object. U kunt zelf ook een berekening maken met onze rekentool op deze website. We geven we drie rekenvoorbeelden. Ondernemersfond Gemeente Deurne-rekenvoorbeelden Uit een inventarisatie blijkt dat 85% van alle participanten minder dan € 480 per jaar betaalt aan het fonds. Daarbij houden we ook rekening met ondernemers die meerdere panden bezitten.

Het fonds gaat werken met ‘trekkingsrechten’. Ieder gebied beschikt over een gezamenlijk investeringsbudget naar rato van de eigen inleg in het fonds. De ondernemers in het gebied besluiten gezamenlijk over de bestedingen. Als je een plan hebt kan je je melden bij het collectief ter plaatse.
Een aanvraag kan worden ingediend op de pagina “projecten aanvragen”.

Voor gemeentebrede initiatieven is een vast aandeel in het fonds gereserveerd (9%). Initiatieven met een gebiedsoverstijgend karakter kunnen via één van de collectieven worden ingediend, maar ook via gemeentebreed@ofgd.nl. De collectieven besluiten gezamenlijk over de bestedingen vanuit gemeentebreed. Ieder collectief besluit zelf of zij deelnemen aan ‘gemeentebreed’.

We willen het proces van aanvragen niet te ingewikkeld maken. Een te grote bureaucratie werpt te veel drempels op voor ondernemers en maatschappelijke partijen om met goede aanvragen te komen. Tegelijkertijd dienen we wel zorgvuldig om te gaan met het budget, het is immers collectief investeringsgeld. We hanteren daarom een aantal algemene criteria.

Voor aanvragen binnen een trekkingsrecht gelden de volgende criteria:

 • De aanvraag is representatief voor het betrokken gebied;
 • De activiteit dient een collectief doel in de gemeente;
 • De activiteit moet nog plaatsvinden;
 • De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen, c.q. de trekkingsgerechtigde partij moet achter het plan staan;
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit;
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente;
 • Er is voldoende budget binnen het fonds beschikbaar om de activiteit te kunnen betalen;
 • De aanvraag dient niet om exploitatietekorten te dekken;
 • We hebben een sterke voorkeur voor het inschakelen van lokale bedrijven/dienstverleners bij de uitvoering van het voorstel vanuit de ‘koop lokaal’ gedachte;
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.

Voor gemeentebrede aanvragen gelden aanvullend de volgende criteria:

 • De activiteit dient een collectief doel met een gebiedsoverstijgend karakter;
 • De besturen van de trekkingsgerechtigden die deelnemen aan gemeentebreed moeten instemmen met het voorstel.

Met het Ondernemersfonds willen we het economisch vestigingsklimaat in de hele gemeente Deurne versterken. Voor alle bedrijven binnen en buiten het centrum, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied en de maatschappelijke organisaties (onderwijs, zorg, cultuur, sport) liggen er uitdagingen op het gebied van energie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, mobiliteit, aantrekkelijke werkomgeving en uiteraard ook een gezonde economie. Goede samenwerking tussen de bedrijven, de ondernemersorganisaties, maatschappelijke organisaties én de gemeente is noodzakelijk om gezamenlijke oplossingen mogelijk te maken.

Een Ondernemersfonds is het middel om die doelen te bereiken. Het fonds gaat de ondernemers de volgende voordelen gaat bieden:

 • Zekerheid en stabiliteit: Het fonds biedt langjarig investeringsbudget dat collectief kan worden besteed.
 • Bestedingsvrijheid: De ondernemers stellen zelf de ambities en bestedingen vast.
 • Investeren naar rato: We dragen de investeringen met veel schouders. Ieder bedrijf/organisatie doet mee naar rato van de waarde van het vastgoed (eigenaar en/of gebruiker van een pand)
 • Gericht investeren: Ieder gebied krijgt een budget naar rato van de inleg: bedrijventerreinen, centrum + wijkeconomie, buitengebied en de dorpskernen.
 • Hogere organisatiegraad: De organisatiegraad in de hele gemeente krijgt een boost. Daar waar nog geen organisatie is, zal met het fonds alsnog een bundeling van belangen plaatsvinden.
 • Cross-overs: meer samenwerking tussen profit en non-profit, delen van belangen in een gemeentebreed aandeel (15% van het fonds)
 • Nieuw kapitaal aantrekken: het fondsgeld functioneert vaak als privaat ‘prikkelgeld’ waarmee veel cofinanciering kan worden aangetrokken.

De definitieve opbrengsten worden bepaald aan de hand van de WOZ-waarden 2024. De WOZ-waarden voor 2024 zijn pas eind februari bekend. We kunnen aan de hand van de WOZ-waarden 2023 wel een algemene inschatting maken van de opbrengsten.

Zie hieronder het overzicht voor 2024
Ondernemersfond Gemeente Deurne-overzicht-opbrengsten-per-gebied

De deelname aan gemeentebreed is voorlopig enkel verwerkt voor de bovenste drie gebieden. De andere kernen kunnen nog kiezen voor deelname aan gemeentebreed.

De BIZ-heffingen in het centrum van Deurne komen te vervallen per 1 januari 2024. De bijdrage aan het Ondernemersfonds komt daarvoor in de plaats. Er is dus geen sprake van een dubbele heffing. Ook de deelnemersbijdragen op de bedrijventerreinen komen te vervallen.

Parkmanagement en Centrummanagement blijven actief en zij verkrijgen vanaf 1 januari hun budget vanuit het Ondernemersfonds. Ondernemers in het gebied kunnen – zoals voorheen – zich melden bij het collectief om mee te praten over de bestedingen.

Ja, er is ruime praktijkervaring opgebouwd. Leiden is in 2005 gestart met een Ondernemersfonds. En intussen zijn er ruim veertig fondsen in het land actief, waaronder dichtbij in Helmond en Laarbeek. Andere fondsen met gelijkende kenmerken als Deurne (middelgrote gemeente, groot buitengebied, diverse economie, meerdere kernen) zijn: Westerveld, Nieuwkoop, Heerenveen, Pijnacker-Nootdorp, Bodegraven-Reeuwijk. Er is een landelijk platform waar de fondsen onderling kennis en ervaringen uitwisselen.

De fondsen laten een grote diversiteit aan bestedingen en mogelijkheden zien. De ervaring is dat het fonds de samenwerking bevordert en ondernemers meer voor elkaar krijgen.

Als ondernemers bepalen we gezamenlijk welke bestedingen vanuit het fonds worden opgepakt. Alles wat binnen het collectief tot gezamenlijk belang wordt benoemd komt voor financiering in aanmerking. Het fondsbestuur ziet erop toe dat de besluitvorming democratisch verloopt en toetst of het voorstel financieel deugdelijk in elkaar steekt. In de bestaande fondsen is een ontwikkeling van bestedingen te zien. Van praktische voorzieningen (beveiliging, promotie, parkmanagement), naar grotere activiteiten en investeringen op lange termijn belangen. Zie onderstaand schema met voorbeeld bestedingen. In de meeste fondsen zijn alle typen bestedingen terug te vinden.

Het maatschappelijk vastgoed doet ook mee in het fonds. De ‘non-profitorganisaties’ worden van harte uitgenodigd om actief te worden binnen het fonds. De ervaring in andere fondsen is dat de non-profitorganisaties vaak actieve gebruikers zijn van het fonds. Vaak staan ze al in nauw contact met ondernemersnetwerken. Door samenloop van algemene omgevingsbelangen: veiligheid, uitstraling van de omgeving, goed beheer, promotie en aansprekende activiteiten. En vaak hebben ze ook specifieke belangen in te brengen. Het onderwijs heeft baat bij goede contacten met bedrijfsleven over onder andere stageplekken, bedrijfsbezoeken en studentenwerving. Voor sport en cultuur geldt dat er veel sponsorgeld van bedrijven in omgaat. En het loont om in de marketing en organisatie van activiteiten samen op te trekken. Zorgorganisaties zoeken naar mogelijkheden om meer te doen met preventie, al dan niet in samenwerking met sportclubs. Maar ook naar mogelijkheden om cliënten en bewoners zoveel mogelijk bij de maatschappij te betrekken met kleinschalige activiteiten in de directe omgeving.

In sommige gevallen wordt ‘not for profit’ zelfs het vlaggenschip van een fonds. Dat is in Leeuwarden gebeurd met de status van Culturele hoofdstad van Europa in 2018. Via het fonds waren onderwijs, sport, zorg en uiteraard cultuur zeer nadrukkelijk betrokken bij de planning van activiteiten.

De keuze in Deurne is om aan de non-profit geen ‘status aparte’ toe te kennen met een sectoraal trekkingsrecht. De ambitie is om ze juist volop in de gebieden te laten participeren om meer samenwerking tussen profit en non-profit te stimuleren. Een inspirerend voorbeeld van waar dit toe kan leiden vinden we onder andere in Laarbeek, Westerveld, Helmond en (op grotere schaal) Utrecht. Op die plekken komt heel veel maatschappelijk initiatief in de gebieden tot uitdrukking.

Het Ondernemersfonds is een stichting met (ondernemers-) bestuursleden. Het bestuur heeft ten minste vier taken:

 • Financieel beheer, deugdelijke technische inrichting van het fonds, administratief verwerken van de aanvragen en toezien op de rechtmatigheid van bestedingen.
 • Ondersteunen van de collectieven en adviesraad, informatievoorziening en kennisoverdracht, en waar nodig ondersteunen van individuele initiatiefnemers
 • Stimuleren van organisatie in met name de nu nog ongeorganiseerde gebieden, bieden van inspiratie en praktijkervaring uit andere fondsen
 • Contact met de gemeente, verantwoording afleggen met jaarverslagen

We ontkomen niet aan het maken van enige centrale kosten. Voor goede technische inrichting van het fonds, voor de communicatie en website, voor een goede verantwoording met accountantscontrole, voor secretariaat. De ‘vuistregel’ in het land is dat circa 6% van het fonds nodig is voor centrale kosten.

Het uitgangspunt is om die 6% voorlopig aan te houden als uitgangspunt. Al merken we op dat dit percentage geldt voor de al langer lopende fondsen. Zeker in de aanloop zijn er eenmalige opstartkosten, oprichting van de stichting, opzet van website en communicatie, opzet van de boekhouding, aanhouden van een weerstandsreserve, eventuele inhuur van btw-deskundigheid om btw plichtig te worden verklaard, et cetera. Nu een harde garantie afgeven dat we in het startjaar onder de 6% blijven zou opportunistisch zijn. We willen wel vastleggen dat voor de navolgende jaren 6% de norm is, mocht na verloop van tijd blijken dat de kosten lager zijn dan kan dit percentage naar beneden worden bijgesteld.

Er komt een adviesraad, een representatieve afvaardiging van de verschillende groepen ondernemers/maatschappelijke organisaties die meebetalen aan het Ondernemersfonds. Het fondsbestuur legt ieder jaar verantwoording af aan de adviesraad. De adviesraad is tevens het knooppunt van uitwisseling binnen het fonds. Op deze plek worden kennis en praktijkervaringen met elkaar gedeeld. Het fonds legt daarnaast ieder jaar verantwoording af aan de gemeente aangezien het fonds met publieke middelen wordt opgebracht. Er komt een jaarverslag met een accountantsverklaring.

Voor gemeentebrede initiatieven is een vast aandeel in het fonds gereserveerd (9%). Initiatieven met een gebiedsoverstijgend karakter kunnen via één van de collectieven worden ingediend, maar ook via gemeentebreed@ofgd.nl . De collectieven besluiten gezamenlijk over de bestedingen vanuit gemeentebreed. Ieder collectief besluit zelf of zij deelnemen aan ‘gemeentebreed’.

De verhouding tussen het Ondernemersfonds en de gemeente wordt vastgelegd in een convenant. Daarin wordt onder meer het non-interventiebeginsel vastgelegd: worden, naast praktische afspraken, twee principiële uitgangspunten in vastgesteld:

 • Het non-interventiebeginsel: de gemeente onthoudt zich van politieke beïnvloeding van het fonds. Ondernemers bepalen geheel zelf waar ze het geld aan besteden. De gemeente heeft daar geen rol in.
 • Het non-substitutiebeginsel: de gemeente blijft verantwoordelijk voor publieke taken. De komst van het fonds geeft geen aanleiding om verantwoordelijkheden die in de publieke ruimte liggen af te wentelen.

De gemeente is daarnaast ook eigenaar en soms gebruiker van zakelijk onroerend goed. Via het vastgoed betaalt de gemeente ook mee aan het fonds. De afspraak blijft echter dat de gemeente niet meebeslist (non-interventie).

Ja, er kan gespaard worden in het fonds. Het trekkingsrecht van een gebied blijft ter beschikking staan aan het collectief ter plaatse. En zo lang er geen collectief is zal het trekkingsrecht voor het gebied gereserveerd blijven. Er kan dus gespaard worden voor grotere uitgaven. Oneindig sparen is vanzelfsprekend ook niet de bedoeling. Bij oppotting van ongebruikt trekkingsrecht zal het bestuur contact opnemen met de trekkingsgerechtigde om gezamenlijk te bespreken hoe het fonds beter kan worden gebruikt.
Our Partners

Project aanvragen

We plan and support amazing projects that help change the lives of disadvantaged children and young people from across different regions of the world.