Bestuur en organisatie

Bestuur van het ondernemersfonds

Een doeltreffend bestuur van het ondernemersfonds rust op de pijlers van onafhankelijkheid, expertise en transparantie. Deze kernbegrippen vormen de essentie van een goed functionerend bestuur dat in staat is de belangen van de betrokken ondernemers op een integere en effectieve wijze te behartigen.

Onafhankelijkheid is de hoeksteen van een gezond bestuur. Het betekent dat bestuursleden vrij moeten zijn van externe invloeden die hun objectiviteit kunnen beïnvloeden. Hierdoor kunnen zij autonome beslissingen nemen die in het belang zijn van het fonds en de bijbehorende ondernemers.

Expertise is eveneens van groot belang. Een bestuur dat beschikt over relevante kennis en ervaring binnen de sector waarin het fonds opereert, kan adequaat inspelen op uitdagingen en kansen. Dit draagt bij aan de effectiviteit en duurzaamheid van het ondernemersfonds.

Transparantie is cruciaal om het vertrouwen van deelnemende ondernemers te behouden. Een open
communicatie over besluitvormingsprocessen, financiën en resultaten schept duidelijkheid en versterkt de
betrokkenheid van belanghebbenden. Het creëert een
omgeving waarin ondernemers zich gehoord voelen en kunnen bijdragen aan het succes van het fonds.

Het bestuur wordt gevormd door:

Frank Voss
Voorzitter

Hugo van Osch
Secretaris

Chantal Wentholt
Bestuurslid

Kurt de Haas
Penningmeester

Organisatie

De organisatiestructuur van het ondernemersfonds in Deurne is zorgvuldig vormgegeven om een effectieve en inclusieve besluitvorming te waarborgen. Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor het financiële beheer. Zij zorgen voor een transparante financiële structuur, de administratieve verwerking van bestedingsaanvragen, toetsing van rechtmatigheid van bestedingen, het contact met de gemeente en het stimuleren van organisatie en kennisuitwisseling.

Direct onder het bestuur fungeert de Adviesraad met een brede vertegenwoordiging van de verschillende gebieds- en
sectorbelangen als een cruciale schakel. Binnen de Adviesraad worden kennis en praktijkervaringen gedeeld. En de Adviesraad controleert het bestuur en functioneert als klankbord. De adviesraad adviseert het bestuur over gemeentebrede investeringen.

Dit zijn investeringen met een gebieds- en/of sectoroverstijgend karakter. Iedere initiatiefnemer kan een plan indienen bij de Adviesraad. De gebieds- en sectorvertegenwoordigers in de Adviesraad kunnen ook zelf een plan indienen. Er wordt besloten op basis van unanimiteit. Gebieden die niet participeren in gemeentebreed maken geen deel uit van de stemming.

De basis van de organisatiestructuur wordt gevormd door alle Trekkingsgerechtigden. Dit brede spectrum van ondernemers binnen Deurne profiteert direct van de initiatieven en activiteiten van het fonds. Door deze bottomupbenadering wordt de betrokkenheid vergroot en ontstaat er een levendige en dynamische samenwerking tussen het Bestuur, de Adviesraad en alle Trekkingsgerechtigden.

Hieronder vatten we organisatie van het fonds (‘governance’) samen in een organogram. Daaronder volgt nog in iets meer detail de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid.

Our approach

Our Mission
Our mission is to make sure all young people and children get all the support they need, when they need it, no matter what it is.
Whether it is a reassuring conversation, financial help, education, professional training, or simply the assurance that they are not alone, we will make sure that everyone gets support that meets them where they’re at as quickly as possible.
Our Vision
We want to build a world where no child or youth feels alone and gets every possible help they need as soon as possible.
Our entire team wants to see a world where every youngster struggling in any way feels able to reach out and has people who’ll help them with education, jobs, and more. We want to spread out in every region so we’ll be reachable to all.
Our Partners

Our numbers that speak

We have numbers that push us to give in our best and make sure that we break our own records. We are happy to be growing and helping more day by day.
Members Worldwide
0 K+
Children Helped
0 +
Funds Raised
$ 0 M+
Food Provided
0 T