Ondernemersfonds gemeente deurne

Samen toekomstbestendig ondernemen in Deurne

In een snel veranderende lokale economie is een georganiseerde aanpak cruciaal voor ondernemers. Het gaat niet alleen om een veilige en schone omgeving, maar ook om mobiliteit, promotie, duurzaamheid, energietransitie en sterke banden met onderwijs, cultuur en zorg.

Zo wordt het lokale ondernemerslandschap robuuster en veerkrachtiger. Het Ondernemersfonds in Deurne biedt deze stabiliteit door meerjarige investeringen te waarborgen die essentieel zijn voor alle ondernemers in de Gemeente Deurne!

Organisatie

De organisatiestructuur van het ondernemersfonds in Deurne is zorgvuldig vormgegeven om een effectieve en inclusieve besluitvorming te waarborgen. Het Stichtingsbestuur draagt zorg voor het financiële beheer.

Berekening bijdrage

Reken uit hoeveel voor u de bijdrage aan het Ondernemersfonds is. Via de handige module ziet u direct wat uw bijdrage is.

Nieuws

Binnenkort treft u hier verhalen over lopende en gerealiseerde projecten

Home

We are in search of opportunities to help as many youth as possible. We approach and fund all those who are in need.

We Provide Care

Today’s youth need a helpful hand and right guidance at every stage. Here’s where we take care of them like our own.

We Educate

We run small-scale schools for the underprivileged children and youth of daily wage workers for a better future.

We Employ

We run organizations where we employ youngsters so they can live their dreams for themselves and their families.

Our numbers that speak

We have numbers that push us to give in our best and make sure that we break our own records. We are happy to be growing and helping more day by day.
Members Worldwide
0 K+
Children Helped
0 +
Funds Raised
$ 0 M+
Food Provided
0 T

Veel gestelde vragen

Een ondernemersfonds is een fonds dat wordt beheerd door ondernemers gezamenlijk via een stichting. Vanuit dit fonds kunnen de ondernemers met elkaar investeringen doen in het gemeenschappelijk belang van bijvoorbeeld het buitengebied, een bedrijventerrein, het dorpscentrum, de wijkeconomie, de dorpskern of de hele gemeente.

De ondernemers brengen het geld zelf op via een kleine opslag op de ozb voor niet-woningen. Eigenaren en gebruikers van een zakelijk object investeren gezamenlijk € 60,- per € 100.000,- woz-waarde in 2024. In 2025 wordt dit € 70,- en vanaf 2026 € 80,- per ton WOZ-waarde. De bijdrage wordt verdeeld onder gebruiker (46%) en eigenaar (54%). Alle betalers van ozb niet-woningen betalen dus mee. Behalve bedrijven zijn dat bijvoorbeeld ook scholen, sportgebouwen, cultuurvastgoed en zorglocaties. U kunt zelf uw investering in het fonds berekenen aan de hand van de ozb aanslag met de daarin bepaalde WOZ-waarde. In de meeste gevallen is er sprake van één WOZ-waarde voor zowel gebruiker als eigenaar. Bij bedrijfswoningen wordt het ozb-gebruikers slechts betaald over de ‘niet-woning gedeelten’, de ozb-eigenaren geldt wel voor het hele object. U kunt zelf ook een berekening maken met onze rekentool op deze website. We geven we drie rekenvoorbeelden. Ondernemersfond Gemeente Deurne-rekenvoorbeelden Uit een inventarisatie blijkt dat 85% van alle participanten minder dan € 480 per jaar betaalt aan het fonds. Daarbij houden we ook rekening met ondernemers die meerdere panden bezitten.

Het fonds gaat werken met ‘trekkingsrechten’. Ieder gebied beschikt over een gezamenlijk investeringsbudget naar rato van de eigen inleg in het fonds. De ondernemers in het gebied besluiten gezamenlijk over de bestedingen. Als je een plan hebt kan je je melden bij het collectief ter plaatse.

Een aanvraag kan worden ingediend op de pagina “projecten aanvragen”.

Op bijgevoegde kaart is de indeling met trekkingsrechten terug te vinden.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Ihg_1TjgHtRtI_G31wUqk4IqeW–S9c&usp=sharing

We willen het proces van aanvragen niet te ingewikkeld maken. Een te grote bureaucratie werpt te veel drempels op voor ondernemers en maatschappelijke partijen om met goede aanvragen te komen. Tegelijkertijd dienen we wel zorgvuldig om te gaan met het budget, het is immers collectief investeringsgeld. We hanteren daarom een aantal algemene criteria.   Voor aanvragen binnen een trekkingsrecht gelden de volgende criteria:
 • De aanvraag is representatief voor het betrokken gebied;
 • De activiteit dient een collectief doel in de gemeente;
 • De activiteit moet nog plaatsvinden;
 • De keuze voor de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen, c.q. de trekkingsgerechtigde partij moet achter het plan staan;
 • De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, met andere woorden het is een aanvullende activiteit;
 • De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de gemeente;
 • Er is voldoende budget binnen het fonds beschikbaar om de activiteit te kunnen betalen;
 • De aanvraag dient niet om exploitatietekorten te dekken;
 • We hebben een sterke voorkeur voor het inschakelen van lokale bedrijven/dienstverleners bij de uitvoering van het voorstel vanuit de ‘koop lokaal’ gedachte;
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een gespecificeerde begroting.
  Voor gemeentebrede aanvragen gelden aanvullend de volgende criteria:
 • De activiteit dient een collectief doel met een gebiedsoverstijgend karakter;
 • De besturen van de trekkingsgerechtigden die deelnemen aan gemeentebreed moeten instemmen met het voorstel.
Met het Ondernemersfonds willen we het economisch vestigingsklimaat in de hele gemeente Deurne versterken. Voor alle bedrijven binnen en buiten het centrum, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied en de maatschappelijke organisaties (onderwijs, zorg, cultuur, sport) liggen er uitdagingen op het gebied van energie, duurzaamheid, arbeidsmarkt, mobiliteit, aantrekkelijke werkomgeving en uiteraard ook een gezonde economie. Goede samenwerking tussen de bedrijven, de ondernemersorganisaties, maatschappelijke organisaties én de gemeente is noodzakelijk om gezamenlijke oplossingen mogelijk te maken. Een Ondernemersfonds is het middel om die doelen te bereiken. Het fonds gaat de ondernemers de volgende voordelen gaat bieden:
 • Zekerheid en stabiliteit: Het fonds biedt langjarig investeringsbudget dat collectief kan worden besteed.
 • Bestedingsvrijheid: De ondernemers stellen zelf de ambities en bestedingen vast.
 • Investeren naar rato: We dragen de investeringen met veel schouders. Ieder bedrijf/organisatie doet mee naar rato van de waarde van het vastgoed (eigenaar en/of gebruiker van een pand)
 • Gericht investeren: Ieder gebied krijgt een budget naar rato van de inleg: bedrijventerreinen, centrum + wijkeconomie, buitengebied en de dorpskernen.
 • Hogere organisatiegraad: De organisatiegraad in de hele gemeente krijgt een boost. Daar waar nog geen organisatie is, zal met het fonds alsnog een bundeling van belangen plaatsvinden.
 • Cross-overs: meer samenwerking tussen profit en non-profit, delen van belangen in een gemeentebreed aandeel (15% van het fonds)
 • Nieuw kapitaal aantrekken: het fondsgeld functioneert vaak als privaat ‘prikkelgeld’ waarmee veel cofinanciering kan worden aangetrokken
Our Partners

Project aanvragen

We willen het proces van aanvragen niet te ingewikkeld maken. Een te grote bureaucratie werpt te veel drempels op voor ondernemers en maatschappelijke partijen om met goede aanvragen te komen. Gemakkelijk online aanvragen.